Sunday 12 March 2017

ಬಯಲು ಪ್ರವಾಸ 
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ.ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಐಸಿರಿ ಜೆ.ಯಲ್.ಜಿ ತರಕಾರಿ ತೋಟ ಹಾಗು ಬಯಲು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು.


No comments:

Post a Comment