Tuesday 16 January 2018

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕಕ್ಕೆಪಾಡಿ ಇವರಿಂದ ಚುಟುಕು ಕಥೆ ಅಭಿನಯಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು ಭಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು . 


Sunday 7 January 2018

IEDC CAMP
ಶಾಲಾ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಂದ LCD Projector ನೀಡುವಿಕೆ.