Thursday 2 October 2014

ಗಾಂಧೀ  ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ 

ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಲ್ -ಬುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ಶಾಲಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯೊಪಾದ್ಯಾಯರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಇತ್ತರು. 
No comments:

Post a Comment