Tuesday 11 November 2014

                                                         ಕೊಡುಗೆ 
ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವ್ರ್ ದ್ದಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಫ್ಯಾನ್ ನನ್ನು ಮುಖ್ಯೊಪಾದ್ಯಾಯರಾದ ಟಿ.ಡಿ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

No comments:

Post a Comment